GDPR/Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů – KUPPRO s.r.o., IČ 14317214, se sídlem Jizerská 919, 293 06 Kosmonosy, C 363849 vedená u Městského soudu v Praze

 

(“Zásady ochrany osobních údajů”)

 

KUPPRO, IČ 14317214 (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Přístupem na webové stránky společnosti KUPPRO s.r.o. na www.kuppro.cz  (dále jen „webové stránky„) a jejich používáním souhlasíte s postupy popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Proč bych si měl přečíst tento dokument?

Možná jste již slyšeli o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení„), které je známé spíše jako GDPR.

Podle článků 13 a 14 Nařízení musíme Kupujícím a Prodávajícím nepodnikatelským subjektům a dalším subjektům údajů poskytovat informace o shromažďování, nakládání, ochraně a zpracování jejich osobních údajů.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se proto můžete dozvědět více o těchto tématech týkajících se osobních údajů, které shromažďujeme při přístupu na webové stránky.

 

Kdo shromažďuje mé osobní údaje?

Jsme obchodní společnost s názvem KUPPRO s.r.o., IČ 14317214, se sídlem Jizerská 919, 293 06 Kosmonosy, C 363849 vedená u Městského soudu v Praze

 

Jaké osobní údaje zpracováváte?

Při přístupu na webové stránky a zadávání Objednávek Zboží  budeme jako správce údajů shromažďovat, uchovávat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Obvykle shromažďujeme a zpracováváme pouze následující osobní údaje:

 • Při Objednávce Zboží Vaši doručovací adresu, abychom zajistili správné dodání výrobků;
 • Vaši e-mailovou adresu a zašifrovanou verzi hesla k vašemu registrovanému profilu (NEUCHOVÁME žádné záznamy o úplném znění vašeho hesla);
 • Informace o stavu vašich Objednávek, požadavky v rámci záruky;
 • Informace a zpětnou vazbu, kterou od Vás obdržíme a které nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky a Vaše uživatelské zkušenosti.

Vaše osobní údaje shromažďujeme přiměřeným a relevantním způsobem a množství osobních údajů, které shromažďujeme, je omezeno na to, co je nezbytné vzhledem k účelům, pro které jsou shromažďovány a zpracovávány.

 1. a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, datum narození a jiné pohlaví (pokud si je ve svém účtu při registraci nastavíte), uživatelské jméno, heslo;
 2. b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítí;
 3. c) vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, nákupní seznamy a oblíbené produkty, sledované produkty

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů je založeno na automatizovaných postupech.

Pokud nám zašlete e-mail s žádostí o zákaznickou podporu, pokusíme se Vám odpovědět na vaši otázku nebo Vám pomoci vyřešit jakýkoli problém související s webovými stránkami. V souvislosti s poskytováním zákaznické podpory shromažďujeme a zpracováváme také následující osobní údaje:

 • Vaši e-mailovou adresu;
 • obsah e-mailů, které nám posíláte, a další osobní údaje související s naší komunikací.

 

Proč zpracováváte mé osobní údaje?

Výše uvedené osobní údaje shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme, abychom vám umožnili používat webové stránky a objednávat si na Obchodním portále Zboží.

Abychom vyhověli zákonným požadavkům, musíme zmínit, že tyto osobní údaje shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení. To znamená, že zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jsme uzavřeli – smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností při přístupu na webové stránky a jejich používání.

Tyto osobní údaje můžeme shromažďovat, uchovávat a zpracovávat podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. To znamená, že je v našem oprávněném zájmu takové osobní údaje shromažďovat, uchovávat a zpracovávat (i když je smlouva ukončena). Musíme být schopni se chránit v období, kdy Vy nebo jakákoli třetí strana můžete namítat, že jsme porušili některou z našich povinností nebo že jsme porušili platné právní předpisy v souvislosti s požadovanou záležitostí. Případně můžeme ukládat určité části vašich osobních údajů po různá časová období za účelem plnění našich zákonných povinností, vyplívajících např. z účetních právních předpisů.

 

Jak dlouho budete zpracovávat mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění výše uvedených účelů jejich zpracování, nebo po dobu, se kterou jste souhlasili, nebo po dobu, která je buď nezbytná pro splnění našich povinností vyplývajících z platných právních předpisů, nebo je stanovena platnými právními předpisy, nebo je s nimi v souladu. Dodržujeme závazná pravidla pro archivaci údajů.

Jakmile pomine účel zpracování osobních údajů, osobní údaje zlikvidujeme.

Pokud u nás nakoupíte prostřednictvím Obchodního portálu, vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich Objednávkách shromáždíme jako zpracovatel pro internetový obchod, od něhož si Zboží objednáváte. Tomuto Prodávajícímu proto vaše osobní údaje předáme, aby mohl vaši objednávku vyřídit.

 

Kdo bude mít přístup k mým osobním údajům?

Dbáme na bezpečnost vašich osobních údajů, a proto velmi pečlivě vybíráme partnery, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme.

Všichni naši partneři musí být schopni zajistit dostatečné zabezpečení Vašich osobních údajů, aby k nim neměli neoprávněný nebo náhodný přístup či aby nedošlo k jejich jinému zneužití, a všichni naši partneři se musí zavázat k mlčenlivosti a nesmí vaše osobní údaje použít k jinému účelu, než ke kterému jim byly poskytnuty.

Příjemci, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou následující:

 • osoby, které nám poskytují technologické služby, nebo provozovatelé technologií, které využíváme k poskytování našich služeb;
 • osoby, které zajišťují bezpečnost a integritu našich služeb a webových stránek a které tuto bezpečnost a integritu pravidelně testují;
 • poskytovatelé účetních, právních a administrativních služeb;
 • naši zaměstnanci.
 • Prodávající za účelem řádného splnění Kupní smlouvy

Naším cílem je a vždy bude zajistit, aby Vaše osobní údaje byly co nejvíce anonymní a nebyly dostupné všem třetím stranám. Za určitých konkrétně definovaných podmínek však budeme za určitých okolností v souladu s platnými právními předpisy povinni předat určité osobní údaje orgánům veřejné moci.

 

Jak jsou mé osobní údaje chráněny?

Všechny Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi s využitím osvědčených postupů v oboru. Zajišťujeme ochranu údajů proti neoprávněnému nebo náhodnému přístupu, změně, zničení, ztrátě, neoprávněnému přenosu nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i proti jinému zneužití záznamů obsahujících osobní údaje.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování nejsme schopni zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto Vás žádáme, abyste nám pomohli zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že je budete udržovat v tajnosti.

 

Jaká mám práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas;
 • právo na opravu nebo doplnění osobních údajů;
 • právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • právo vznést námitku nebo stížnost proti zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností;
 • právo požadovat předání vašich osobních údajů;
 • právo na přístup k vašim osobním údajům;
 • právo být za určitých okolností informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
 • právo požadovat za určitých okolností výmaz vašich osobních údajů (právo být „zapomenut“);
 • a další práva stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (zákon o zpracování osobních údajů) a Nařízením.

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, která je založena na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (to znamená, že máme oprávněný zájem tyto osobní údaje zpracovávat). Máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Dále máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o přijetí opatření k nápravě v případě porušení povinností stanovených Nařízením na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochorova 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, telefonní číslo +420 234 665 111 (ústředna).

 

Jak vás mohu kontaktovat?

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů:

Kontaktní adresa: Jizerská 919, 293 06 Kosmonosy

E-mailová adresa: kuppro@kuppro.cz

Dále máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o přijetí opatření k nápravě v případě porušení povinností stanovených Nařízením na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochorova 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, telefonní číslo +420 234 665 111 (ústředna).