Obchodní podmínky pro kupujícího

Obchodní podmínky pro kupujícího, podmínky používání obchodního portálu Kupujícím

1.1 Vymezení pojmů

Provozovatel obchodního portálu KUPPRO dostupného dálkovým přístupem na www.kuppro.cz je společnost KUPPRO s.r.o., IČ 14317214, se sídlem Jizerská 919, 293 06 Kosmonosy, C 363849 vedená u Městského soudu v Praze.

Obchodní portál umožňuje zobrazení a nákup vybraného Zboží nabízeného Prodejcem a umožňuje zpracování objednávek Kupujících a jejich odeslání Prodejcům.

Prodejcem – subjekt podnikatel či nepodnikatel nabízející Zboží na obchodním portále za účelem jeho prodeje Kupujícímu a registrovaný Provozovatelem;

Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená mezi Prodejcem a Kupujícím;

Nabídka – nabídka jednotlivého Zboží nabízeného Prodejcem umístěného na stránkách www.kuppro.cz, nabídka není návrhem na uzavření smlouvy;

Kupující – jakýkoliv uživatel internetu vstupující na portál provozovaný na www.kuppro.cz registrovaný či neregistrovaný a to za účelem prohlížení nabídky Zboží Prodávajících a uzavírající Kupní smlouvu s Prodávajícím;

Zboží – ve smyslu těchto obchodních podmínek se jedná o produkty, služby nebo případně i inzerci;

1.2 Obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují základní podmínky užití obchodního portálu Kupujícím a Prodávajícími, a vztahu mezi Kupujícím, Provozovatelem a Prodávajícím. Tyto Podmínky nepředstavují kupní smlouvu mezi Kupujícím a Prodávajícím, uzavřenou s využitím obchodního portálu, a souhlas s těmito podmínkami nepředstavuje uzavření takové kupní smlouvy, ačkoliv obsahují některá ujednání tvořící součást takové kupní smlouvy z důvodu sjednocujících a zjednodušujících pravidel užívání obchodního portálu.

1.3 Nabídka zboží a uzavření kupní smlouvy

Obchodní portál zveřejňuje výlučně Nabídky registrovaných Prodávajících. Zveřejnění Nabídky není návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je odeslání Objednávky Kupujícím Prodávajícímu prostřednictvím obchodního portálu způsobem uvedeným v těchto podmínkách.

Obchodní portál umožňuje Kupujícím vyhledávat nabídky na Zboží nabízené registrovanými Prodávajícími.

Obchodní portál nenese odpovědnost za případné chyby, nepřesnosti, vady nebo neúplné údaje jednotlivého nabízeného Zboží. Provozovatel neodpovídá za dostupnost nebo úplnost nabízeného Zboží. Tuto odpovědnost nese výlučně Prodávající. Obchodní portál poskytuje službu umožnit Prodávajícímu zveřejnit Zboží a Kupujícímu umožňuje Zboží vyhledat a případně učinit Nabídku.

Zboží nabízené jednotlivými Prodávajícími je uspořádáno systematicky dle technických možností Obchodního portálu www.kuppro.cz včetně filtrů a sortování Zboží

1.4 Nabídka Zboží

Prodávající odpovídá za řádné poskytnutí informací, které musí být Kupujícímu poskytnuty před uzavřením Kupní smlouvy distančním způsobem ve smyslu občanského zákoníku a souvisejících předpisů o ochraně spotřebitele, nejsou–li tyto informace Prodávajícímu sděleny prostřednictvím těchto Podmínek. Provozovatel neodpovídá za případnou neplatnost Kupní smlouvy, za nedodání Zboží dle Kupní smlouvy nebo za jeho vady.

Nabídka Zboží obsahuje minimální rozsah údajů jako fotografii Zboží v dostatečné kvalitě pro vizualizaci, výrobní nebo prodejní označení Zboží, případně technické parametry, označení Prodejce a cenu Zboží, která je vždy uvedena jako cena končená včetně DPH a nezahrnuje náklady na dopravu Zboží.

1.5

Kupujícímu je nabídnuta možnost uzavřít Kupní smlouvu s Prodávajícím prostřednictvím obchodního portálu KUPPRO po výběru Zboží, přičemž je mu zpřístupněna Nabídka registrovaného Prodávajícího.

Po výběru Zboží přímo na obchodním portálu uloží Kupující kliknutím vybrané Zboží do virtuálního nákupního košíku. Umístění vybraného Zboží do nákupního košíku je podmínkou pro odeslání Objednávky. Před učiněním Objednávky má Kupující nárok kontrolovat obsah virtuálního košíku a upravovat jeho obsah při zadávání údajů, má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat nebo měnit, a to dle množství či druhu, nebo je oprávněn upravovat kontaktní údaje nebo doručovací adresu. Vše v závislosti na dostupnosti technických nástrojů Obchodního portálu.

Prodávající opravňuje Provozovatele obchodního portálu, aby poskytoval zákonem vymezené informace ve smyslu § 1811 a 1820 občanského zákoníku, jejichž poskytnutí zákon vyžaduje před učiněním závazné Nabídky.

Název zboží, firmu Prodávajícího, vizuální znázornění nabízeného Zboží, specifikace Zboží, cena Zboží včetně DPH avšak bez uvedení nákladů na dopravu, cena dopravy Zboží na sjednané odběrné místo, cena za provedení úhrady Zboží při převzetí Kupujícím – dobírkou, je-li nabízena;

Při odeslání Nabídky se zobrazí všechno vybrané Zboží ve virtuálním nákupním košíku, identifikace jednotlivých Prodávajících, cena vybraného Zboží, množství položek, celková cena Zboží umístěného ve virtuálním nákupním košíku a náklady na dopravu Zboží nebo dobírku;

Údaje budou doplněny o informace o způsobech platby a nákladů jednotlivých druhů plateb, a informace o způsobech dopravy a data doručení;

Odeslání Objednávky Kupujícím se považuje za návrh na uzavření Kupní smlouvy. Provozovatel tento návrh předá Prodávajícím/u vůči kterému je návrh na uzavření Kupní smlouvy určen. Provozovatel zašle na email uvedený Kupujícím souhrn Objednávky zahrnující, identifikaci jednotlivých Prodávajících, cenu vybraného Zboží, množství položek, celkovou cenu Zboží umístěného ve virtuálním nákupním košíku a náklady na dopravu Zboží nebo dobírku, a to v závislosti na volbě Kupujícího. Tento email není návrh na uzavření Kupní smlouvy.

Na email uvedený Kupujícím odešle Prodávající nebo Provozovatel oprávněný Prodávajícím potvrzení Objednávky, tedy potvrzení o uzavření Kupní smlouvy, případně odmítnutí Objednávky nebo její části. V případě, že je Kupující spotřebitelem nebo Prodávající není podnikatelem, je Kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou ve smyslu § 1810 občanského zákoníku.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující dle jeho samostatné dohody s jeho poskytovatelem internetových služeb.

1.6 Práva a povinnosti z Kupní smlouvy

Tyto podmínky se týkají vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím v souvislosti s uzavřenou Kupní smlouvou při užití nástrojů dostupných na obchodní portálu KUPPRO a představují nedílnou součást ujednání mezi Kupujícím a Prodávajícím.

1.6.1     Na základě uzavřené Kupní smlouvy je Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží, které je předmětem uzavřené Kupní smlouvy, v množství, kvalitě a způsobem dle Objednávky, a odeslat jej Kupujícímu v termínu, odpovídajícím informaci o dostupnosti Zboží, uvedené v učiněné Nabídce.

1.6.2     Kupující má na základě uzavřené Kupní smlouvy povinnost zaplatit Prodávajícímu kupní cenu a cenu přepravy, byla-li sjednána, způsobem zvoleným při zadávání Objednávky. Způsob úhrady kupní ceny je Kupující oprávněn zvolit v rámci Objednávky. V případě, že Kupující zvolí jako způsob platby za Zboží platbu kartou, je k zadání platby vyzván v rámci vytváření Objednávky, přičemž je přesměrován na příslušné platební rozhraní. Po zadání platby je Kupující vyzván k dokončení Objednávky. Zvolí-li Kupující způsob úhrady ceny on-line a nedokončí platbu ve stanoveném časovém horizontu od zadání Objednávky, je Provozovatel oprávněn zadanou Objednávku zrušit. Na základě zadání platby je Prodávající povinen uzavřít s Kupujícím Kupní smlouvu a Provozovatel je povinen zaslat Kupujícímu potvrzení Objednávky způsobem dle předchozího článku. Způsob platby je závislý na technických nástrojích Obchodního portálu a sjednaných podmínek s poskytovatelem platebního rozhraní.

Provozovatel odpovídá za rozúčtování plateb, uhrazených přes platební bránu, vůči jednotlivým Prodávajícím na základě podmínek ujednaných s Prodávajícími, ve smyslu příslušných ustanovení Obchodních podmínek. Prodávající je povinen Kupujícímu zaslat daňový doklad společně se Zbožím.

1.6.4     Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí Zboží. Odstoupení musí být učiněno písemně nebo e-mailem vůči Prodávajícímu, přičemž v odstoupení musí být Kupní smlouva jednoznačně identifikována (např. číslem, sděleným Kupujícímu v potvrzení Objednávky). Lhůta se považuje za dodrženou v případě, že odstoupení od Kupní smlouvy bude do jejího uplynutí (do 24:00 hod. posledního dne lhůty) prokazatelně doručeno Prodávajícímu. V případě odstoupení je Kupující povinen nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy vrátit Prodávajícímu Zboží v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a s kompletní dokumentací (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Prodávajícího, nebo na jinou adresu, kterou mu Prodávající za tímto účelem sdělí. Kupující není při odstoupení povinen dodržet formu poskytnutého formuláře, bere však na vědomí, že odpovídá za splnění obsahových náležitostí odstoupení tak, aby toto odstoupení bylo považováno za platné a účinné.

1.6.5     Odstoupí-li Kupující oprávněně, je Prodávající povinen vrátit zaplacenou kupní cenu (finanční částku uhrazenou Kupujícím za Zboží, včetně nákladů na dodání Zboží Kupujícímu) Kupujícímu bezhotovostně připsáním na účet nebo složenkou zaslanou na adresu Kupujícího (složenkou pouze v případech, kdy byla platba provedena v hotovosti či na dobírku), a to nejpozději do 14 dní od odstoupení a vrácení Zboží Kupujícím. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů, spojených s vrácením Zboží, pokud mu tyto náklady vznikly. Provedl-li Kupující úhradu kupní ceny bezhotovostním převodem, je Prodávající povinen vrátit kupní cenu na bankovní účet Kupujícího, z něhož byla úhrada kupní ceny provedena. Provedl-li Kupující úhradu kupní ceny platební kartou, je Prodávající povinen vrátit kupní cenu zpět na bankovní účet spojený s platební kartou Kupujícího,  z něhož byla platba provedena. V případě, že Kupující od Prodávajícího neobdrží vrácenou kupní cenu ve lhůtě dle tohoto článku, je oprávněn postupovat dle čl. 1.15 těchto Podmínek.

1.6.6     Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu s kupní cenou rovněž náklady vynaložené na dodání Zboží Kupujícímu (poštovné, dobírečné). V případě, že Prodávající nabízí více způsobů přepravy Zboží s různou cenou, je povinen při odstoupení vrátit Kupujícímu náklady dodání zboží pouze ve výši ceny nejlevnějšího způsobu přepravy, který byl pro dané Zboží Prodávajícím nabízen v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

1.6.7     Náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu (zejména poštovné za doručení vráceného Zboží Prodávajícímu) nese Kupující. Kupující není oprávněn Zboží Prodávajícímu vracet formou dobírky. Zboží takto zaslané není Prodávající povinen přijmout. Pro vyvrácení pochybností uvádíme, že není povinen takto zaslané zboží přijmout ani Provozovatel.

1.6.8     Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu, vzniklou snížením hodnoty Zboží, vráceného při odstoupení Kupujícího od Smlouvy, v důsledku nakládáním s tímto Zbožím jiným způsobem, než jakým je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zejména Kupující Prodávajícímu odpovídá za poškození Zboží jiným způsobem než v důsledku jeho přiměřeného poškození užíváním k účelu, k jakému je Zboží určeno, po dobu od přijetí Zboží Kupujícím do odstoupení.

1.6.9     V případě, že Kupující odstoupil od Kupní smlouvy neplatně (např. v rozporu s čl. 1.6.10 Podmínek), Kupní smlouva nezaniká, a Prodávající zašle Zboží zpět Kupujícímu na náklady Kupujícího, nebo je uskladní na náklady Kupujícího, o čemž je povinen Kupujícího neprodleně vyrozumět. Na tento případ se použijí přiměřeně ustanovení § 2402 a násl. občanského zákoníku o úschově.

1.6.10 V těchto případech není oprávněn Kupující odstoupit od Kupní smlouvy s odkazem na § 1837 občanského zákoníku

–           Zboží bylo upraveno podle přání;

–           dodané Zboží podléhá rychlé zkáze;

–           Zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, a Kupujícím bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit;

–           Zbožím jsou noviny, periodika nebo časopisy;

–           Zbožím jsou potraviny, nápoje nebo jiné zboží běžné spotřeby;

–           Zbožím byl digitální obsah dodaný nikoliv na hmotném nosiči s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty k odstoupení;

–           k vrácenému Zboží nebyl přiložen originální doklad o koupi

1.6.11   Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že z důvodů spočívajících nikoliv na jeho straně není schopen řádně a včas dodat Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy. V případě změny termínu předpokládaného dodání Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, je Prodávající povinen neprodleně informovat Kupujícího o změně dostupnosti. V případě, že Kupující neakceptuje nový termín dodání, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.

 

1.7 Odpovědnost Provozovatele

Provozovatel je zprostředkovatelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž odpovídá za:

1.7.1. přiřazení obsahu virtuálního košíku a předání Objednávky jednotlivým Objednatelům;

1.7.2. identifikaci Prodávajícího v systému.

 

1.8 Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá za:

1.8.1. soulad dat odeslaných k zobrazení na Obchodním portále se Zbožím, které je předmětem Nabídky;

1.8.2. soulad informací, tvořících součást Nabídky, s právními předpisy (zejména s autorskoprávní ochranou použitých fotografií, právy k užití ochranných známek a jiných označení);

1.8.3. úplnost informací, tvořících součást Nabídky, zejména za splnění požadavků vyplývajících z předpisů na ochranu spotřebitele i ze zvláštních právních předpisů regulujících příslušnou kategorii Zboží (např. doplňky stravy),

1.8.4. včasné potvrzení Objednávky a uzavření Kupní smlouvy;

1.8.5. včasné odeslání Zboží Kupujícímu;

1.8.6. soulad odeslaného Zboží s Nabídkou a Objednávkou;

1.8.7. vyřízení uplatněných nároků z vad Zboží a z reklamací;

1.8.8. dodržování zákazu užívání osobních údajů a e-mailové adresy Kupujícího, předaných ze strany Provozovatele, k jiným účelům, než je vyřízení Objednávky, poskytnutí plnění z Kupní smlouvy Kupujícímu, ochrana právních nároků Prodávajícího a plnění právních povinností, které se na Prodávajícího vztahují, ve smyslu čl. Obchodních podmínek.

 

1.9 Výluky odpovědnosti Provozovatele za

1.9.1. soulad Nabídky s právními předpisy (porušení práv autorských práv třetích osob k fotografiím, umísťovaným v rámci Nabídek na stránky nákupní galerie, porušení právních předpisů na ochranu osobnosti, ochranu proti nekalé soutěži nebo ochranu průmyslového vlastnictví Prodávajícím);

1.9.2. soulad Nabídky se skutečně dodaným Zbožím;

1.9.3. včasnost dodání Zboží Prodávajícím ve vztahu k informaci o dostupnosti Zboží uvedené v Nabídce;

1.9.4. soulad Zboží s Kupní smlouvou;

1.9.5. vyřízení nároků z vad Zboží nebo reklamací Prodávajícím nebo servisním střediskem;

1.9.6. škodu, vzniklou Kupujícímu nebo třetím osobám v důsledku prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží, nebo v důsledku užívání Zboží;

1.9.7. nesprávný nebo nevhodný výběr Zboží Kupujícím;

1.9.8. nedostupnost způsobenou poskytovateli internetového připojení Kupujících a Prodávajících

1.9.9. dostupnost obchodního portálu www.kuppro.cz .

 

1.10. Odpovědnost Provozovatele

Odpovědnost Provozovatele jakožto poskytovatele služeb informační společnosti za obsah informací dodaných Prodávajícím se řídí zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

 

1.11 Registrace Kupujícího

Kupující nemusí podstoupit žádnou registraci. Hradí si výlučně náklady na provoz vlastního zařízení a internetového připojení. Kupující se registrují výlučně dobrovolně a samostatně.

Registrace se provádí prostřednictvím uživatelského rozhraní na www.kuppro.cz

V případě registrace poskytuje Kupující minimálně tyto údaje – uživatelské jméno, platná emailová adresa a vytvoří si přístupové heslo.

V případě učinění Objednávky Kupující poskytuje údaje uvedené v těchto podmínkách tj. jméno a příjmení, datum narození, bydliště, místo pro dodání Zboží – doručovací adresu a případně platební údaje dle zvoleného způsobu platby.

Registrovaný Kupující má možnost přihlásit se k uživatelskému účtu prostřednictvím rozhraní www.kuppro.cz

 

1.12 Registrace Prodávajícího

K umísťování Nabídek Zboží na obchodním portálu je Prodávající povinen se registrovat prostřednictvím registračního rozhraní obchodního portálu. Potvrzením registrace ze strany Provozovatele je mezi ním a Prodávajícím uzavřena smlouva o užívání obchodního portálu, která se řídí těmito Podmínkami a Zvláštními podmínkami určenými pro Prodávajícího, nemá-li uzavřenu samostatnou smlouvu s Provozovatelem.

Na registraci Prodávajícího a na uzavření smlouvy o užívání obchodního portálu nemá Prodávající právní nárok. Provozovatel je oprávněn registraci Prodávajícího a jeho návrh na uzavření smlouvy o užívání obchodního portálu odmítnout i bez udání důvodu, anebo zrušit.

 

1.13 Dodání zboží a reklamace

Obchodní portál umožňuje Kupujícím zpracování Objednávek a jejich odeslání Prodávajícím. V případě problémů s dodáním Zboží, zárukou za jakost nebo problémů s reklamací je Kupující oprávněn obrátit se na Provozovatele. V případě, že Prodávající poruší povinnost dodat Zboží v souladu s Objednávkou, a nevrátí Kupujícímu uhrazenou kupní cenu, obrátí se Kupující na Provozovatele.

Prodávající je povinen dodat Zboží na místo uvedené Kupujícím jako adresa dodání Zboží.

Není-li v Kupní smlouvě výslovně dohodnuto jinak, přechází nebezpečí škody na Zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení Zboží na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předal Zboží dopravci. Prodávající je povinen zjevně a dostatečně zásilku označit jako zásilku adresovanou Kupujícímu, nebo Kupujícího neprodleně informovat.

Kupující je povinen prohlédnout Zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění.

Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a Kupní smlouvy. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Jinak ztrácí možnost na řádné uplatnění vad.

1.14 Dodání vadného Zboží

V případě, že na základě prohlídky Zboží Kupující zjistí, že Zboží je vadné, nebo mu bylo dodáno Zboží neodpovídající Kupní smlouvě co do množství, jakosti i provedení, je Kupující povinen neprodleně tyto skutečnosti Prodávajícímu oznámit písemně nebo prostřednictvím e-mailu, uvedeného Prodávajícím v potvrzení Objednávky. V případě, že Kupující neoznámí vadu Zboží Prodávajícímu včas, zaniká jeho nárok na odstranění vad Zboží.

V případě, že jsou vady Zboží podstatné, mající vliv na základní funkčnost Zboží, zejména je-li Zboží viditelně nebo funkčně poškozeno nebo chybí-li část Zboží důležitá pro jeho funkčnost, má Kupující právo požadovat na Prodávajícím dodání nového nebo chybějícího Zboží nebo jeho části, opravu, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od Kupní smlouvy. Zvolený nárok je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu při oznámení vad Zboží.

V případě, že jsou vady Zboží nepodstatné, nemající vliv na základní funkčnost Zboží, zejména drobné poškození Zboží nemající vliv na funkčnost, chybějící nepodstatná část nebo vady množství, má Kupující právo požadovat na Prodávajícím odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Zvolený nárok je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu při oznámení vad Zboží.

Kupující nemá nárok na záruku Zboží. Záruka se řídí zákonem platným a účinným ke dni uzavření Kupní smlouvy.

Lhůta k vyřízení reklamace uplatněné Kupujícím – spotřebitelem činí 30 dní, nestanoví-li právní předpisy jinak. Tato lhůta se nevztahuje na reklamace, uplatněné Kupujícím – podnikatelem. Osoba, vyřizující reklamaci, vydá Kupujícímu doklad o podrobnostech reklamace a o způsobu jejího vyřízení

V případě reklamace z důvodu neodstranitelné vady má Kupující nárok na výměnu Zboží nebo na odstoupení od smlouvy. Posouzení charakteru vady pro tento účel je na výrobci, distributorovi nebo jejich servisním středisku. V případě reklamace z důvodu odstranitelné vady má Kupující nárok na opravu Zboží.

V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), vzniká autorizovanému servisu popř. Prodávajícímu nárok na náklady vzniklé zejména v souvislosti s lokalizací vady, dohledáním potřebných údajů, testováním a přepravou neoprávněně reklamovaného Zboží. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu Prodávajícího nebo provozovatele autorizovaného servisu uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má autorizovaný servis popř. Prodávající právo na zadržení neoprávněně reklamovaného Zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 1395 občanského zákoníku.

 

1.15 Řešení sporů

V případě vzniku sporu mezi Kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Prodávajícím, vyplývajícího z uzavřené Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace Zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od Kupní smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

Spotřebitelská práva uplatňuje Kupující v případě, že uzavírá Kupní smlouvu z pozice spotřebitele a jedná s Prodávajícím splňujícím zákonnou definici Podnikatele obchodníka. Tyto práva nemá spotřebitel, jestliže činí objednávku Zboží od prodejce fyzické osoby, který zjevně nejedná podnikatelským způsobem a pouze nabízí Zboží z druhé ruky svépomocně. Práva a povinnosti založená se pak uplatňují přiměřeně dle práv a povinností upravujících kupní smlouvu dle občanského zákoníku.