Obchodní podmínky pro prodávajícího

Obchodní podmínky pro prodávajícího, podmínky používání obchodního portálu Prodávajícím

1.1 Vymezení pojmů

Provozovatel obchodního portálu KUPPRO dostupného dálkovým přístupem na www.kuppro.cz (dále jen jako „Obchodní portál“) je společnost KUPPRO s.r.o., IČ 14317214, se sídlem Jizerská 919, 293 06 Kosmonosy, C 363849 vedená u Městského soudu v Praze.

Obchodní portál umožňuje zobrazení a nákup vybraného Zboží nabízeného Prodejcem a umožňuje zpracování objednávek Kupujících a jejich odeslání Prodejcům na dálkově přístupném Obchodním portále www.kuppro.cz .

Prodejcem – subjekt podnikatel či nepodnikatel nabízející Zboží na obchodním portále za účelem jeho prodeje Kupujícímu a registrovaný Provozovatelem;

Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená mezi Prodejcem a Kupujícím;

Nabídka – nabídka jednotlivého Zboží nabízeného Prodejcem umístěného na stránkách www.kuppro.cz, nabídka není návrhem na uzavření smlouvy;

Kupující – jakýkoliv uživatel internetu vstupující na portál provozovaný na www.kuppro.cz registrovaný či neregistrovaný a to za účelem prohlížení nabídky Zboží Prodávajících a uzavírající Kupní smlouvu s Prodávajícím;

1.2 Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na Prodávající, kteří využívají Obchodní portál Provozovatele k učinění Nabídky na nabízení, zveřejnění Zboží, inzerci reklamy, Nabídku na prodej služby, a to za účelem stanovení práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Prodávajícím, a stanovují podmínky a úpravu vztahů, jež se dotýkají jednání mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen jako „Smlouva o užívání Obchodního portálu“).

1.3      Registrace Prodávajícího

K užívání Obchodního portálu jsou oprávněni se registrovat Prodávající splňující následující podmínky:

-Závazek řídit se Obchodními podmínkami a souhlas s těmito podmínkami určenými pro Prodávající;

– Prodávající je schopen a ochoten dodávat pravidelně aktualizované informace o Zboží v požadovaném formátu pro učinění Nabídky;

-Disponuje potřebným oprávněním a veřejnoprávním oprávněním pro výkon své obchodní či podnikatelské činnosti a podnikatelských aktivit;

-Informace o Zboží nebo Nabídka musí být aktuální a pravdivá, musí se týkat výhradně samotného Zboží nebo Nabídky, nikoliv samotné propagace nebo marketingu;

-Cena Zboží nebo cena uvedená v Nabídce musí být uvedena v českých korunách a musí být pro Kupujícího konečná včetně DPH, bez nákladů na dopravné nebo poštovné, tato částka musí být uvedena zvlášť. Dále zde musí být uveden údaj, zda Prodávající je či není plátcem DPH podle zvláštního zákona;

-Prodávající je oprávněn nabízet pouze Zboží, s nímž je oprávněn disponovat, nebo které nevykazuje jiné právní či faktické vady;

-Zboží dále nesmí porušovat veřejný zájem nebo jeho uvedení na trh nesmí být v rozporu s právními předpisy ČR nebo Evropského společenství;

-Prodávající může v Nabídce uvádět Zboží, které je schopen dodat a u něhož je mu známa přibližná doba dodání. Zboží, které nemá na skladu nesmí uvádět v Nabídce nebo Zboží u něhož nemá jasný termín;

-Porušování technických, obsahových a smluvních podmínek může mít za následek ukončení smluvního vztahu s Provozovatelem, a to bez náhrady a s možností uložení sankce ze strany Provozovatele;

-Technické podmínky správcovského rozhraní vychází z technických možností Obchodního portálu, ale nejsou součástí obchodních podmínek;

1.4      Práva a povinnosti

Správa správcovského rozhraní Obchodního portálu

Na základě provedené registrace má Prodávající přístup do správcovského rozhraní Obchodního portálu. V rámci správcovského rozhraní Obchodního portálu spravuje Prodávající Nabídku a údaje o Prodávajícím či Zboží.

Prodávající bere na vědomí, že většina Kupujících, užívající Obchodní portál k vyhledávání a nákupu Zboží, je v postavení spotřebitele, a že se na právní vztah vyplývající z Kupní smlouvy se použijí předpisy o ochraně spotřebitele, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Případně tím není dotčena povinnost Prodávajícího dodržovat jiné právní předpisy regulující nabízení, prodej, nákup, nebo poskytnutí služby. V případě, že tomu tak je, je Prodávající povinen před podáním Nabídky nebo před zveřejněním Nabídky informovat Provozovatele a prokázat mu splnění všech zákonem stanovených požadavků. Provozovatel je oprávněn sám bez předchozího upozornění stáhnout Nabídku Prodávajícího, zjistí-li, že Prodávající neplní své povinnosti smluvní, stanovené v těchto podmínkách či stanovené právním předpisem. Odpovědnost za případně sankce nebo jiné veřejnoprávní postihy nese Prodávající.

Prodávající zmocňují Provozovatele k tomu, aby jeho jménem poskytoval prostřednictvím Obchodního portálu informace ve smyslu § 1811 a § 1820 občanského zákoníku, jejichž poskytnutí zákon vyžaduje před učiněním závazné nabídky.

Prodávající není oprávněn Kupujícího jakkoli postihovat za udělení negativního hodnocení, například nabízením nevýhodnějších cen ve srovnání s jinými uzavřenými smlouvami, odstoupením od uzavřené Kupní smlouvy, odmítnutím dalšího prodeje Zboží nebo poskytování služeb nabízených Prodávajícím, apod. Prodávající je dále povinen zdržet se uvádění informací vzbuzujících dojem, že tyto informace uvádí Provozovatel nebo osoba jím pověřená. Prodávající je povinen se zdržet jakéhokoliv hodnocení vyvolaného umělým ovlivňováním, např. prostřednictvím soutěží. Tím není vyloučena možnost motivovat Kupující při dodržení stávajících pravidel.

Práva a povinnosti Prodávajícího

Prodávající je povinen informovat Kupujícího u jednotlivého Zboží o aktuální výši celkových nákladů na dodání Zboží – poštovné a dopravné.

Prodávající je oprávněn kdykoliv ukončit nebo přerušit poskytování informací nebo činění Nabídek, a to bez předchozího upozornění Provozovatele. Tímto však není ukončen smluvní vztah mezi Provozovatelem a Prodávajícím, a nejsou tím dotčeny povinnosti Prodávajícího z uzavřených Kupních smluv uzavřených s Kupujícím prostřednictvím Obchodního portálu;

Prodávající je oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu bez udání důvodu výpovědí s výpovědní lhůtou v délce 14 dní od doručení výpovědi Provozovateli. Výpověď musí být doručena písemně a doručena poštou Provozovateli.

Prodávající je povinen prostřednictvím Obchodního portálu nabízet nové a nepoužité Zboží. V případě nabízení použitého nebo rozbaleného Zboží nebo druhotné licence k software je Prodávající povinen tuto skutečnost řádně úvést. Případně zařadit tuto Nabídku nebo Zboží do příslušné kategorie pro použité Zboží, pokud Provozovatel takovou kategorii na Obchodním Portálu uvádí.

Prodávající je povinen neustále aktualizovat své obchodní údaje nebo firmu. Musí se zdržet klamavého jednání vůči Kupujícím a Provozovateli. Pokud tak bude Prodávající činit je oprávněn Provozovatel Prodávajícího dočasně zablokovat.

Prodávající nesmí využívat prostředky nenabízené Provozovatelem k ovlivnění výsledku vyhledání nebo zveřejnění Nabídek nebo Zboží nebo jiných funkcí Obchodního portálu za účelem dosažení vlastního prospěchu nebo prospěchu třetí strany a k újmě ostatních Prodávajících či k újmě Provozovatele.

Prodávající není v žádném případě oprávněn zasahovat do zdrojového kódu Obchodního portálu či jiným způsobem poškozovat software Provozovatele nebo Obchodní portál. Prodávající není oprávněn tyto prostředky nabízet jiným subjektům či jiné subjekty k tomuto, jakkoliv podněcovat.

1.5 Podmínky užívání Obchodního portálu Prodávajícím

Registrace Prodávajícího je zdarma.

Prodávající může uzavřít s Provozovatelem Smlouvu o užívání Obchodního portálu za odlišných podmínek, než stanovují tyto podmínky používání Obchodního portálu Prodávajícím, taková smlouva má přednost.

Provozovatel má nárok na provizi při uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Obchodního portálu a to ve výši uvedené ve správcovském rozhraní. Zpravidla je stanovena výše provize Provozovatele v Ceníku tvořícím přílohu č. 1 těchto podmínek používání Obchodního portálu Prodávajícím.

Prodávající je oprávněn výši provize reklamovat u Provozovatele do 1 měsíce ode dne uzavření Kupní smlouvy s Kupujícím.

Provozovatel je povinen evidovat celkovou výši peněžních prostředků každého Prodávajícího. K finančnímu vypořádání mezi Provozovatelem a Prodávajícím dojde vždy nejpozději do 1 měsíce od doručení Zboží Kupujícímu a vypořádání jednotlivého obchodního případu, před uplynutím lhůty 1 měsíce nemůže být Provozovatel v prodlení. Prodávající není oprávněn uplatňovat nebo žádat vypořádání v předstihu. Toto opatření je z důvodu ochrany práv spotřebitele.

Provozovatel je oprávněn zpoplatnit využití dalších služeb Obchodního portálu, přičemž cena je vždy uvedena u aktivace příslušné nadstandardní funkce.

1.6 Oprávnění Provozovatele

Provozovatel je oprávněn zablokovat Prodávajícího v případě porušení povinností stanovených těmito Obchodními podmínkami, zejména:

Porušování pravidel;

Uplatňování podmínek v Kupních smlouvách, které jsou v rozporu s Obchodními podmínkami Provozovatele;

Nabízení Zboží v rozporu s právními předpisy nebo veřejným zájmem; případně společenskými mravy;

Dodávání Zboží v rozporu s uzavřenou Kupní smlouvou nebo nedodání Zboží Kupujícímu;

Neprovádění aktualizací identifikačních údajů Prodávajícího;

Neuvedení výše nákladů na dodání Zboží nebo uvedené nepravdivé výše;

Zasílání nevyžádaných obchodních sdělení Kupujícím nebo porušování povinností při zpracování osobních údajů;

Ovlivňování Kupujících umělým zakázaným způsobem nebo zasahování do zdrojového kódu Obchodního portálu;

Prodlení s úhradou vůči Provozovateli;

Zablokování Prodávajícího i bez udání důvodu může mít povahu dočasného přerušení možnosti užívání Obchodního portálu anebo úplného ukončení smlouvy o užívání Obchodního portálu (odstoupení od smlouvy o užívání Obchodního portálu ze strany Provozovatele). Provozovatel oznámí Prodávajícímu skutečnost, že došlo k zablokování, formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace, a sdělí mu důvody zablokování. O dočasném přerušení užívání Obchodního portálu není Provozovatel povinen Prodávající informovat jakkoli předem.

Má-li v souvislosti s dočasným přerušením možnosti užívání Obchodního portálu Prodávajícímu dojít k úplnému ukončení jeho smlouvy o užívání Obchodního portálu, informuje Provozovatel Prodávajícího o ukončení smlouvy 30 dní předtím, než ukončení nabude účinnosti s uvedením důvodů ukončení. Tento postup nemá vliv na účinnost dočasného zablokování možnosti užívání Obchodního portálu.

Provozovatel je oprávněn podmínit zveřejnění údajů o Prodávajícím, Nabídce nebo Zboží jejich předchozím schválením.

Zboží, Nabídky nebo popisky Zboží je oprávněn Provozovatel použít v rámci katalogu k prezentaci Zboží nebo kategorií na Obchodním portále. A to bez předchozího souhlasu nebo schválení Prodávajícím.

Za porušení autorských práv či jiných obdobných práv při zobrazení nebo zveřejní nebo užití na Obchodním portále odpovídá a nese odpovědnost výhradně Prodávající.

Prodávající je oprávněn kdykoliv vznést Provozovateli stížnost či námitku na provoz Obchodního portálu na email Provozovatele.

Provozovatel se zavazuje tuto stížnost či námitku vyřídit nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení.

1.7 závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti, těmito Obchodními podmínkami neupravené, se řídí zákonem a rozsahu v jakém nejsou s těmito Obchodními podmínkami v rozporu, a dále obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Pravidla provádění jednostranných změn těchto Obchodních podmínek ze strany Provozovatele za těchto podmínek.

Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci Provozovatele s Kupujícími nebo Prodávajícími, možnosti a způsoby uzavírání Kupních smluv, ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Provozovatelem. Nová verze Podmínek se však v žádném případě neužije na Objednávky, které byly odeslány ještě za účinnosti předchozí (starší) verze Podmínek. Tyto Objednávky se řídí předchozím zněním Podmínek.

Provede-li Provozovatel změny Podmínek, je povinen to oznámit Kupujícím a Prodávajícím alespoň 15 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek ve formě e-mailu zaslaného na jejich aktuální e-mailové adresy. Součástí oznámení bude rovněž odkaz na internetovou stránku, kde je možné se seznámit se zněním Podmínek. Kupující nebo Prodávající je oprávněn změny Podmínek odmítnout, a to písemně dopisem zaslaným na adresu Provozovatele, nebo ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní adresu Provozovatele.

Neodmítne-li Prodávající změny Podmínek, má se za to, že nové znění (novou verzi) Podmínek akceptoval odesláním první Objednávky, prvním přihlášením, nebo učiněním Nabídky Zboží do Obchodního portálu.

Případné spory se Provozovatel a Prodávající zavazují řešit před mediátorem v souladu se zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů.

 

Příloha č. 1 podmínek používání Obchodního portálu Prodávajícím (Ceník provozovatele)
Ceník provizí provozovatele KUPPRO
Platnost ceníku:Tento ceník stanovuje provizi, odměnu provozovatele KUPPRO. Tento ceník se vztahuje na Prodávající, kteří využívají Obchodní portál KUPPRO za účelem Prodeje zboží, Inzerce služby, Inzerce reklamy a Topování . Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceníku.
Od: 1.1.2023
Do: 31.12.2023
Ceník provizí provozovatele z prodeje zboží (Kategorie zboží)
Provize je určena v % a je vypočtena z konečné ceny s DPH za prodané zboží
Název kategorieProvize v %Název kategorieProvize v %Název kategorieProvize v %
Auto5Moto5Galanterie5
Alkohol5Nábytek5Keramika5
Akvaristika5Bytový textil5Sklo a porcelán5
Bazar5Oblečení, móda5Parfémy a kosmetika5
Bazény,sauny, výřivky5Kabelky, kožená galanterie, pouzdra, batohy,kufry, deštníky5Vše pro zdraví5
Byrvy a laky5Obuv5Zahradní technika, vše pro zahradu5
Děti5Vše pro sport a outdoor5Kobeerce, linoleum5
Dům,byt,garáž,dílna5Sroje, nástroje a příslušenství5Obaly, obalový materiál, přepravky, rudli, přepravní vozíky, vše pro chod obchodu5
Drogérie5Stavba5Prodej potravin5
Detektory5Dřevostavby5Partnerský prodej (firma)5
Dáry, dárklové zboží5Potřeby pro chovatele5Nová kategorie5
Elektro5Rybářské potřeby, rybolov5Nová kategorie5
Hudba a film5Včelařství5Nová kategorie5
Knihy5Myslivost5Nová kategorie5
Ceník provizí provozovatele z prodeje inzerce služeb (Kategorie služby)
Provize je určena formou členských balíčků, které stanovují množství, trvání inzerce, a cenu s DPH
Balíček č.1
Balíček č.2
Balíček č.3
Balíček č.4
Ceník provizí provozovatele z prodeje inzerce reklamy (Kategorie reklama)
Provize je určena formou členských balíčků, které stanovují množství, trvání inzerce, a cenu s DPH
Balíček č.1
Balíček č.2
Balíček č.3
Ceník provizí provozovatele z prodeje Topování (Topované zboží, služby)
Provize je určena množstvím a trváním služby. Cena je stanovena za každý kalendářní den s DPH
Topované Zboží
Topované Služby